Stadgar

1 Ändamål

Sällskapet skall genom anordnande av föredrag, diskussioner och andra åtgärder verka för akustikens utveckling.

Sällskapet skall:

 • Verka för en god ljudmiljö i Sverige och internationellt;
 • Vara forum för diskussioner om akustiska frågeställningar;
 • Ta till vara medlemmarnas synpunkter samt förmedla dessa;
 • Genom egen tidskrift och egen hemsida sprida akustiska nyheter;
 • Vara landets representant i Nordiska akustiska sällskapet, i European Acoustics Association samt i andra internationella organisationer;
 • Arrangera ”Akustikdagen” minst en gång per år, företrädesvis i samband med årsmötet;
 • Stimulera till och medverka i arrangemang av regionala akustikträffar;
 • Arrangera Nordiskt akustiskt möte när det är Sveriges tur;
 • Utse mottagare av Sällskapets ljudpris.

2 Medlemskap

 1. Varje enskild person som har intresse för akustiken och dess tillämpningar kan upptas som medlem i Sällskapet. Inval bekräftas av styrelsen.
 2. Som stödjande medlemmar kan styrelsen invälja företag eller personer som förklarar sig stödja Sällskapets syfte.
 3. Styrelsen kan genom enhälligt beslut utesluta medlem ur Sällskapet.

3 Årsmöte

 1. Ordinarie årsmöte hålles senast i mars månad året efter det verksamhetsår mötet avser. Extra årsmöte hålles efter beslut av styrelsen eller efter framställan hos styrelsen från minst 1/3 av medlemmarna.
 2. Kallelse till ordinarie årsmöte skall innehålla föredragningslista, verksamhetsberättelse och valnämndens förslag. Till extra årsmöte skall kallelsen innehålla föredragningslista. Kallelserna skall utsändas och anslås på hemsidan minst tre veckor före mötet.
 3. Vid omröstning och beslut i frågor som icke rör ändring av Sällskapets stadgar eller Sällskapets upplösning gäller enkel majoritet, Vid lika röstetal för och emot ett förslag äger ordförande för sammanträdet utslagsröst.

4 Styrelse och revisorer

 1. Styrelsen utses vid ordinarie årsmöte. Den består av en ordförande och en kassör som väljs direkt av årsmötet. Därutöver väljs ytterligare minst 2 ledamöter.
 2. Styrelsen bör väljas så att akustikens viktigaste tillämpningsområden är företrädda. Hänsyn bör också tas till den geografiska täckningen avseende medlemmarnas verksamhetsorter.
 3. Ordförande väljs för en period om 1 år och övriga styrelseledamöter för en period om 2 år. Successiv förnyelse av Styrelsen skall eftersträvas.
 4. Sällskapets revisorer, två till antalet, jämte en suppleant väljs vid ordinarie årsmöte.
 5. Val av styrelse och revisorer förbereds av en valnämnd om två personer som utses vid årsmötet.
 6. Sällskapet tecknas av ordföranden samt vald kassör var för sig.

5 Avgifter

 1. Årsavgiften fastställs av årsmötet.
 2. Styrelsen överenskommer med stödjande medlem om dennes årsavgift.

6 Räkenskaper och revision

 1. Sällskapets räkenskaper utgör kalenderår.
 2. Revisionsberättelsen skall föredras vid ordinarie årsmöte.

7 Ändring av stadgarna

Vid ändring av dessa stadgar erfordras enhälligt beslut därom på ett årsmöte eller beslut därom med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

8 Sällskapets upplösning

 1. För Sällskapets upplösande erfordras beslut därom med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Förslag om upplösning skall utsändas med kallelsen till mötet. Vid omröstningen skall skriftligt votum från icke närvarande medlemmar medräknas.
 2. Vid eventuell upplösning överlämnas Sällskapets tillgångar till en Sällskapet närstående sammanslutning. Beslut härom fattas av det andra av de i moment 1 nämnda årsmötena.

Sällskapets första stadgar fastställdes vid ett konstituerande möte 21 mars 1945. Senast införda ändringar fastställdes 1992.