Ljudpriset

Varje år sedan 1993 delar Svenska Akustiska Sällskapet ut ett ljudpris. Priset går till individer, företag, institutioner eller myndigheter som har bidragit till eller byggt upp förutsättningar för en bättre ljudmiljö i Sverige.
Har du förslag till framtida ljudpristagare ? – skicka in förslag med motivering via Kontakt eller via info@akustiska-sallskapet.org !

Motiveringstexten ska förutom argument för varför Ljudpriset bör gå till den nominerade kandidaten även innehålla information om vem som har skickat in nomineringen.

Tidigare ljudpristagare är:

2022 Professor Mats Nilsson, Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Karolinska institutet- Institutet för Miljömedicin, har gjort framstående insatser inom psykoakustik och epidemiologi med bullerinriktning inom ett flertal vetenskapliga områden och tillämpningar. Mats Nilsson, har bidragit till att utveckla Gösta Ekman- laboratoriet för psykofysisk forskning på Stockholms universitet och har bland annat forskat om soundscapes, maskering av både trafikbuller och vindkraftsbuller, kognition av olika bullerkällor bland annat hur dessa förändras av bullerdämpande åtgärder såsom till exempel bullerplank. Han har även på senare år arbetat med ljudperception för blinda och hur personer med nedsatt syn använder sig av ekolokalisering genom klick-ljud.
2021 Forskningsgruppen för Ljudmiljö och hälsa, vid Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Göteborgs universitet
– för deras gedigna och breda arbete sedan starten för snart 50 år sedan (1975). Ljudmiljö och hälsa bedriver tvärvetenskaplig forskning om ljudmiljöns betydelse för människors hälsa i olika miljöer som förskolor, skolor, boende och arbetsplatser i ett livsloppsperspektiv. Det omfattar såväl forskning om de negativa effekterna av buller och vibrationer som studier om positiva hälsofrämjande ljudlandskap. Forskningsgruppens arbete har bidragit till att belysa riskerna med bullerexponering, och man har delat och spridit kunskapen nationellt och internationellt genom publikationer, konferenser och deltagande i samhällsdebatten. De har samverkat med akademi och myndigheter, t ex regioner (landsting), kommuner, Naturvårdsverket, Trafikverket med flera, för att förbättra ljudmiljön i samhället. Gruppen har bland annat ansvarat för den vetenskapliga grunden till de svenska gränsvärdena för lågfrekvent samhällsbuller inomhus (SOSFS 1996:7 reviderad 2005:6) och i arbetsmiljön (AFS 2005:16).
2020 Professor emeritus Sten Ljunggren har genom mångårigt engagemang i vitt skilda fält inom akustiken bidragit till att främja akustisk forskning, utveckling och konsultverksamhet. Hans verksamhetsområden inkluderar rumsakustik, byggnadsakustik, vindkraftsbuller och strukturvibrationsområdet. Sten har haft ledande positioner på de stora konsultföretagen, forskningsinstitut och som professor på KTH i byggnadsakustik där Sten undervisat i byggnadsakustik och handlett ett flertal doktorander.
2019 Professor emeritus Mendel Kleiner, Chalmers, för hans framstående insatser inom forskning och undervisning. Han har främst varit verksam inom rumsakustik och elektroakustik och är författare eller medförfattare till fyra böcker samt har skrivit mer än 130 vetenskapliga artiklar.
2018 Siv Nilsson Leth för framgångsrikt ledarskap och utvecklingsarbete inom området tysta och vibrationsfria fordon och farkoster. Siv har haft ledande befattningar inom SAAB och Bombardier och varit pådrivande inom akustikområdet även internationellt genom deltagande i och koordinering av EU-projekt.
2017 Anders Ågren, senior professor vid Luleå Tekniska Universitet, för framgångsrik etablering av disciplinen teknisk akustik vid vårt nordligaste universitet.
2016 Hans Jonasson för långvariga och framgångsrika insatser för framtagning av internationella standarder och trafikbullerberäkningsmetoder.
2015 Ulf Sandberg för internationellt framgångsrika insatser inom däck-vägbanebullerområdet som bl.a. inneburit en ledande roll inom internationell standardisering, informationsinsatser i form av den egenproducerade boken Tyre/Road Noise Reference Book, internationellt och nationellt arbete med lågbullervägbeläggningar samt värdefulla bidrag till svenska, nordiska och europeiska beräkningsmetoder för vägtrafikbuller.
2014
2013 Bo G. Pettersson i egenskap av initiativtagare och pådrivare på Socialstyrelsen för riktvärden och mätmetoder för buller inomhus, speciellt pionjärarbete med låga frekvenser, och höga ljudnivåer från musik vid arrangemang inom- och utomhus.
2012Birgitta Berglund för internationellt framgångsrika insatser för förmedling av kunskaper om samhällsbullers skadliga inverkan på människor
2011Hörselskadades riksförbund (HRF) som med sin kampanj ”Befria samtalet” framgångsrikt uppmärksammat problemen med höga ljudnivåer i offentliga lokaler och därigenom förbättrat förutsättningarna för en bättre framtida ljudmiljö till gagn inte bara för hörselskadade utan även för alla andra besökare.
2010Stig Arlinger för hans långvariga och hängivna engagemang för audiologisk forskning, standardisering och information.
2009Anders Bodin Fastigheter AB för framsynt arbete för bostäder med mycket hög ljudkvalitet. De har legat i framkanten när det gäller att bygga bostäder med mycket hög ljudkvalitet och var tidigt ute att bygga bostäder i Ljudklass B och har nu med stor framgång byggt bostäder i Ljudklass A .
2008 Kjell Spång och forskningsprogrammet Ljudlandskap för bättre hälsa med motiveringen: Kjell Spång har i egenskap av programchef för Mistras 8-åriga forskningsprogram ”Ljudlandskap för bättre hälsa” i hög grad bidragit till att sätta fokus på ljudlandskapets betydelse för hälsan i boendemiljöer. Kjell Spångs engagerade, pådrivande och samlande arbetssätt har kraftigt bidragit till ett lyckosamt genomförande av detta multidisciplinära forskningsprogram och till resultatens implementering i det förebyggande miljöarbetet för bättre ljudlandskap åt alla, lokalt, centralt och internationellt.
2007Ljudmiljöcentrum vid Lunds Universitet för den innovativa kraftsamling centret utgör med målsättning att samordna och initiera tvärvetenskapliga ljudmiljöprojekt med människan i centrum. Genom centrets samverkan med samhället i stort, via symposier, kursprogram och kontakter med näringslivet mm, förmedlas kunskap om ljud till gagn för människors hälsa och välbefinnande.
2006Vägverket, för sina insatser till stöd och utveckling av tysta vägbeläggningar
2005
2004Professor Johan Sundberg för sin stora insats i utvecklingen av och förståelsen för musikakustik, talpedagogik och syntetiskt tal
2003Universitetslektor Hans Peter ”HP” Wallin
2002Ljudkonstnären Mikael Strömberg
2001Banverkets projekt Kallhäll – Kungsängen
2000AMMOT Artister och musiker mot tinnitus
1999Gösta Bengtsson och Mattias Flock
1998Tor Kihlman och Stig Ingemansson
1997Konsumentverket/Råd och rön
1996Byggforskningsrådet
1995Sören Norrby, fp-politiker bakom handlingsplan mot buller
1994Per Brüel, en av SAS grundare 1945
1993SKB Karin Wiklund, ljudkvalitet i bostäder